NG Biotech

NG-Test CARBA 5

RUO,僅供研究使用

NG-Test CARBA 5試劑為多重免疫分析法,檢測試劑內容包括產生碳青黴烯酶的五種基因(KPC, OXA-48-like, VIM, IMP 和 NDM)快篩,適用於腸桿菌科細菌(包括大腸桿菌,肺炎克雷伯菌)和銅綠假單胞菌的抗藥性。

NG-Test CTX-M MULTI

RUO,僅供研究使用

NG-Test CTX-M MULTI快篩試劑,試劑內容包含辨識CTX-M基因家族中5個主要族群CTX-M groups 1, 2, 8, 9和25,適用於可產生乙內醯氨酶(ESBLs)的抗藥性腸桿菌科細菌。

NG-Test MCR-1

RUO,僅供研究使用

NG-Test MCR-1試劑,試劑內容包括mcr-1 基因快篩。mcr-1 基因能對抗最後一線抗生素– Polymyxin E (colistin)。

附件下載:

NG-Test AMR
NG-Test CARBA 5

原廠網站: https://ngbiotech.com/